2800 W Thompson Philadelphia Pa 19121 - celestialwordmin@gmail.com
Contact: 215-235-0353

Contact Us

Contact


Celestial Word Ministries 
P.O. Box 56335
Phila. Pa. 19130
celestialwordmin@gmail.com

Phone 1 (215) 235-0353
Fax (215) 235-5257

© 2016 - 2024 Celestial Word Ministries - All Rights Reserved.